نقد و بررسی کتاب «توحیدگرایی و صلح»

بازدید: ۲۳ به اهتمام  انجمن علمی مطالعات صلح ایران جلسه نقد و بررسی کتاب «توحیدگرایی و صلح» اثر دکتر عماد افروغ

بیشتر بخوانید

طرفداران صلح بیشترین قربانی جنگ‌ها هستند

بازدید: ۱۰  عاطفه شمس روزنامه اعتماد، سال سیزدهم شماره ۳۳۵۰، اول مهر ص۱۲ نشست «صلح و مطالعات میان‌رشته‌ای» به همت انجمن

بیشتر بخوانید