چشم انداز همکاری های انجمن مطالعات صلح ایران  و  دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

بازدید: ۲  هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران چهارشنبه ۱۶دی ماه مهمان رییس و مسئولین دانشکده روابط بین الملل بودند.

بیشتر بخوانید