تشکیل کمیته “روابط بین الملل و صلح” انجمن علمی مطالعات صلح ایران

در حاشیه همایش دانشگاه، صلح و توسعه در دانشگاه شمس گنید کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح با

بیشتر بخوانید