سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح/ نشست هشتم: “صلح آفرینی در پرتو توسعه اقتصادی”

بازدیدها: ۱۹انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو و انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وهشتم از کتاب «خاطرات خوب»/سرزمین مشترک فرهنگی

بازدیدها: ۲۱افغان‌ها با شهروندان ایران، وابستگی‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارند! حس تعلق افغان‌ها به ایران و شهروندانش پیشینۀ طولانی،

بیشتر بخوانید

معرفی دکتر فرشاد مومنی/ سخنران نشست هستم از سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزان صلح

بازدیدها: ۲۲انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری بنیاد توسعه علم‌وفناوری خوارزمی، مؤسسه فرهنگی اکو و انجمن علمی مطالعات منطقه‌ای

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وششم از کتاب «خاطرات خوب»/کسیر معنویت شرقی در افغانستان و کیمیای عبدالحی

بازدیدها: ۲۳اکسیر معنویت شرقی در افغانستان و کیمیای عبدالحی با الهام از مستند جاسوس دل تولید «جامعه رسانه‌ای بریتانیا»  

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وپنجم از کتاب «خاطرات خوب»/«پله‌پله تا ملاقات خدا»

بازدیدها: ۱۵بلند داد زد: بَیگ پر از کتاب از کیست؟ همکارش وقتی صدای بلند او را شنید، دوید سمت ایکس

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وچهارم از کتاب «خاطرات خوب»/مورنینگ سینا

بازدیدها: ۱۶مورنینگ سه‌شنبه‌های تیم جراحی بیمارستان سینا از سالیان دور با رویکردی علمی پای برجاست، این نشست‌های بی‌نظیر با حضور

بیشتر بخوانید

سلسله نشست های اندیشمندان ایران و افغانستان/ نشست پنجم: رویکرد مذاهب به زیست همدلانه میان مهاجران و جامعه میزبان

بازدیدها: ۱۱سلسله نشست های اندیشمندان ایران و افغانستان نشست پنجم: رویکرد مذاهب به زیست همدلانه میان مهاجران و جامعه میزبان

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌وسوم از کتاب «خاطرات خوب»/«این زمان بگذار تا وقت دگر»

بازدیدها: ۲۴تا پیش از سال ۱۳۹۷ و برگزاری همایش «زن و مهاجرت»، از جامعه فرهیخته و دانشگاهی افغانستان  تنها نام

بیشتر بخوانید

خاطره بیست‌ودوم از کتاب «خاطرات خوب»/زندگی پر از زیبایی است

بازدیدها: ۲۲صف نانوایی به دو بخش تقسیم شده، تکی و چندتایی. من در صف چندتایی ایستاده‌ام. چندنفری پیش از من

بیشتر بخوانید