انجمن علمی مطالعات صلح ایران

برتر

1402برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحنشست‌هاویژه

گفتگوی علمی درباره:  ایران و پاکستان؛ زمینه های همکاری و توسعه منطقه ای

بازدیدها: ۱۳۲انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع گفتگوی ملی پاکستان برگزار می کنند گفتگوی علمی درباره: ایران و پاکستان؛

Read More