انجمن علمی مطالعات صلح ایران

همایش مکتب ایرانی صلح

برترهمایش مکتب ایرانی صلحویژه

فراخوان مقاله: هشتمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران (١۴٠٣)

بازدیدها: ۲۶فراخوان مقاله هشتمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران (١۴٠٣) همایش بین المللی مکتب ایرانی صلح محورهای پیشنهادی:

Read More