نحوه عضویت

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 1787

انواع و شرایط عضویت

۱- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های مطالعات صلح، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، روانشناسی و علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، مطالعات قومی، حقوق و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند. عضویت افراد  از سایر رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی با درجه کارشناسی ارشد و  تشخیص هیئت‌مدیره انجمن و فعالیت علمی- پژوهشی انتشاریافته اعم  از کتاب و مقاله و یا فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در حوزه صلح با ارائه مستندات امکان‌پذیر می‌باشد.

۲- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱ شاغل باشند، به تشخیص هیئت‌مدیره می‌توانند به عضویت وابسته انجمن مطالعات صلح درآیند.

۳- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مطالعات صلح، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، روانشناسی و علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، مطالعات قومی، حقوق و رشته‌های وابسته به تحصیل اشتغال دارند و از دیگر رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی به تشخیص هیئت‌مدیره انجمن می‌باشد.

۴- اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
علاقه‌مندان به عضویت جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند
peace_association93@yahoo.com