«این صفحه برای شما جای مناسبی نیست»

بازدیدها: ۱۷۴یادداشتی از سیدعبدالامیر نبوی دانشیار علوم سیاسی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران   در دو

بیشتر بخوانید

صلح با خود؛ پیش درآمد صلح با دیگران، اصل فراموش شده

بازدیدها: ۱۴۳سید مجتبی طاهری دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  

بیشتر بخوانید

«ملت بی دولت» و آرمان «زن، زندگی، آزادی»

بازدیدها: ۴۸۹یادداشتی از سیدعبدالامیر نبوی دانشیار علوم سیاسی و عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران   اول. این

بیشتر بخوانید

ورزش و صلح می توانند به کاهش خشونت اجتماعی کمک کنند؟

بازدیدها: ۳۸یادداشتی از افسون حضرتی روزنامه نگار ورزشی، دبیر کمیته صلح و ورزش در انجمن علمی مطالعات صلح ایران  

بیشتر بخوانید

سلامت اجتماع ما، امروز و هر روز

بازدیدها: ۷۰یادداشتی از دکتر رکسانا میرکاظمی (دبیر کمیته صلح و سلامت در انجمن علمی مطالعات صلح ایران) به دنبال حوادث

بیشتر بخوانید

جای خالی بازنمایی فرهنگی برای مطالبات نسل زد (z)

بازدیدها: ۱۴۹جای خالی بازنمایی فرهنگی برای مطالبات نسل زد (z) مریم خالقی نژاد مدرس دانشگاه و دبیر کمیته کتاب و

بیشتر بخوانید

سرگیجه دوستی، گرداب دشمنی: درباره «ما» که وجود نداریم

بازدیدها: ۱۱۶یادداشتی از حمید ملک زاده دکترای علوم سیاسی و دبیر کمیته صلح، اخلاق و فلسفه در انجمن علمی مطالعات

بیشتر بخوانید