انجمن علمی مطالعات صلح ایران

1403

1403برترکارگاه‌های آموزشیگروه تخصصی فلسفه،اخلاق و صلحویژه

کارگاه لزوم تبیین مناسبات صلح و فلسفه اخلاق در اندیشه سیاسی

بازدیدها: ۴۶پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، کمیته صلح،فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح ایران، دانشگاه علمی کاربردی محمد

Read More
1403برترسده قانون اساسی افغانستانکارگاه‌های آموزشیویژه

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی رایگان سده قانون اساسی در افغانستان 

بازدیدها: ۵۰🌸درس گفتارهای عصرهای بهاری کارگاه آموزشی سده قانون اساسی در افغانستان ٢٢ اردیبهشت/ثور تا ٢۶ خرداد/جوزا ١۴٠٣ (شش نشست)

Read More
1403برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

مدرسه علمی تخصصی”شرق‌شناسی” (مطالعه ای بر گذشته، حال و آینده مشرق زمین)

بازدیدها: ۵۳💢انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات صلح ایران

Read More
1403اخباربرترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی بین المللی دیپلماسی صلح و سیاست چین در قبال مناطق همسایه

بازدیدها: ۵۸انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری دانشگاه نورث وست و انستیتو مطالعات بین المللی شانکسی در چین و

Read More