گزارش صوتی وبینار تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۳۴وبینار «تبار شناسی اندیشه صلح در آرا و نظریه های سیاسی» توسط کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی نشست “صلح در اندیشه ایرانشهری با تاکید بر آرای مرحوم استاد دکتر طباطبایی”

بازدیدها: ۶۷بیست و ششمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران:

بیشتر بخوانید

جنگ و صلح در ادبیات نمایشی / بیست و چهارمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران

بازدیدها: ۱۱۲بیست و چهارمین نشست کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران جنگ و صلح در ادبیات نمایشی

بیشتر بخوانید

اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند

بازدیدها: ۳۸سلسل نشست های اندیشه ورزان صلح نشست دوازدهم اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند سخنران: دکتر اخلاق آهن استاد

بیشتر بخوانید