“شب صلح و شاهنامه”

بازدیدها: ۴مجله بخارا و انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نمایند: با سخنرانی:

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی کتاب «توحیدگرایی و صلح»

بازدیدها: ۳۵ به اهتمام  انجمن علمی مطالعات صلح ایران جلسه نقد و بررسی کتاب «توحیدگرایی و صلح» اثر دکتر عماد افروغ

بیشتر بخوانید