شکل گیری نظم شبکه ای در روابط بین الملل  و نقش سرمایه اجتماعی در جست وجوی صلح پایدار

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 50

 
 
نویسندگان:
حسین سلیمی و ماندانا سجادی
 
چکیده
در این مقاله در پی آن هستیم که با استفاده از اسـتعاره نظـم شـبکه ای، پیونـد مفهومی مناسبی میان تحولات نوین نظم بین الملل، با ارتقای سرمایه اجتماعی و صلح پایدار، برقرار کنیم. 
در این راستا از بروز پدیده ای بـا عنـوان «سـرمایه اجتماعی پل زننده»  به عنوان یکی از پیامدهای شکل گیری جامعه مدنی جهانی به سبب پیوندهای شبکه ای میان بازیگران نوین نظام بین الملـل، بـرای بررسـی امکان پذیری دستیابی به صلح پایدار بهره جسته ایم. 
 
گمان نویسندگان بـر ایـن است که شکل گیری جامعـه مـدنی جهـانی در نظـام بـین الملـل کـه یکـی ازپیامدهای ساختاربندی شبکه ای نوین نظم جهـانی اسـت، بـا ایجـاد نـوعی ازسرمایه اجتماعی، منجر به کاهش خشونت ساختاری در سطح نظام بین الملـل شده و امکان دستیابی به صلح پایدار را فراهم می کند.
 
متن کامل مقاله در:  پژوهشنامه علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۵، صص ۱۸۰-۱۴۹
 
لینک دسترسی به متن پی دی اف مقاله:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *