فراخوان یادداشت صلح ویژه پاییز ۱۴

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 158

انجمن علمی مطالعات صلح ایران پس از تجربه موفق انتشار نخستین دور از یادداشتھای صلح در فصل بھار که مورد استقبال یاران فرھیخته انجمن قرار گرفت، در نظر دارد دور جدیدی از یادداشتھای صلح را در فصل پاییز منتشر نماید. این بار افزون بر موضوعات پیشین، به نویسندگان گرامی پیشنھاد میشود که درباره مناسبتھایی که در فصل پاییز در پیش خواھد بود نیز یادداشت نویسی نمایند. از علاقھمندان تقاضا میشود یادداشتھای خود را تا پایان پاییز ١۴٠١ بھ ایمیل com.gmail@conf.ipsan ارسال نمایند. یادداشتھای دریافت شده پس از ارائه به کمیته داوران و انجام ویرایش، بھ نام نویسنده محترم منتشر خواھد شد. یادداشتھای پیشین، در بخش یادداشت صلح وبسایتهانجمن ir.ipsn منتشر شدهاند که میتوانند به عنوان الگو برای یادداشتھای آتی مورد استفاده نویسندگان گرامی قرار گیرند. کوشش میشود که یادداشت ھا به صورت ھفتگی و یا در مناسبت ھای ویژه انتشار یابند.

موارد ضروری
ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
ـ ھر یادداشت حدود ۵٠٠ تا ١٠٠٠ واژه باشد
– ارسال عکس نویسنده در صورت تمایل
ـ یادداشت حتی الامکان پیشتر منتشر نشده باشد. نام و مشخصات نویسنده حداکثر در ۵٠ واژه
ـ محتوای یادداشت در چارچوب موازین جمھوری اسلامی ایران باشد
ـ مسئولیت درستی مطالب نوشته شده در یادداشت، بر عھده نویسنده محترم است

موضوعات پیشنھادی:
ـ مسائل و موضوعات روز ایران با محوریت صلح؛
ـ مسائل و موضوعات منطقه ای و بین المللی با محوریت صلح؛
ـ موضوعات و دغدغه ھای دینی و الھیاتی با محوریت صلح؛
ـ مباحث حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی با محوریت صلح؛
ـ مسائل زنان با محوریت صلح؛
ـ طرح مباحث اندیشه ای و فلسفی در حوزه مطالعات صلح؛
ـ بازگویی تجربه کشورھا و شخصیت ھا در حوزه صلح سازی؛
ـ آسیب شناسی، آینده پژوھی و آینده نگاری برای صلح سازی؛
ـ معرفی نھادھای فعال در حوزه صلح؛
ـ معرفی شخصیت ھای فعال در حوزه صلح؛
ـ معرفی کتاب در حوزه صلح؛
ـ ترجمه مقالات معتبر در حوزه صلح از زبان ھای مختلف؛
ـ ملاحظات زیست محیطی و صلح؛
ـ و دیگر موارد با محوریت موضوع صلح؛

مناسبتھای ویژه در فصل پاییز
• ٢٧ شھریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شھریار
• ٣٠ شھریور روز جھانی صلح (September 21)
• ۵ مھر روز جھانی جھانگردی (September 27)
• ۶ مھر ھجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه (١ ربیع الاول)
• ٨ مھر روز بزرگداشت مولوی
• ٨ مھر روز جھانی ترجمھ و مترجم (September 30)
• ١٠ مھر مھر روز، جشن مھرگان
• ٢٠ مھر روز بزرگداشت حافظ
• ٢٢ مھر میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیھ السلام  (١٧ ربیع الاول)
• ٢۶ مھر روز تربیت بدنی و ورزش
• ٧ آبان سالروز ورود کوروش بزرگ بھ بابل در سال ۵۳۹ پیش از میلاد
• ١٣ آبان روز دانش آموز
• ٢۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی
• ٢٧ آبان روز جھانی فلسفھ (November 18)
• ٢٩ آبان روز جھانی کودک (November 20)
• ۴ آذر روز جھانی مبارزه با خشونت علیه زنان (November 25)
• ١٢ آذر روز جھانی معلولان (December 3)
• ١۶ آذر روز دانشجو
• ٣٠ آذر جشن شب یلدا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *