انجمن علمی مطالعات صلح ایران

گروه تخصصی زنان و صلح

برترگروه تخصصی زنان و صلحهمایش‌هاویژه

کتاب مجموعه چکیده‌های هفتمین همایش بین‌المللی انجمن صلح با موضوع ” زنان و صلح اجتماعی”

بازدیدها: ۱۴۳رابطه جنسیت و صلح اجتماعی، عرصه ای پویا برای ساختن دنیایی بهتر و انسانی تر است. بررسی ابعاد مختلف

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحهمایش‌هاویژه

گزارش چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی با عنوان «تجربه زنان و صلح اجتماعی در گستره جهانی»

بازدیدها: ۲۶۵چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی در روز یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با همکاری انجمن ایرانی

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحهمایش‌هاویژه

رسانه صلح و راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان / پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی

بازدیدها: ۲۹۷پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن ایرانی

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحهمایش‌هاویژه

دومین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن مطالعات صلح ایران / صلح اجتماعی و خشونت علیه زنان در جوامع معاصر

بازدیدها: ۱۸۳🔵 دومین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن مطالعات صلح ایران 🔴 صلح اجتماعی و خشونت

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلح

تاریخ و تاثیر بیماری های همه گیر بر جوامع انسانی؛ تهدیدی علیه بقاء، سلامت و صلح اجتماعی

بازدیدها: ۴۲نخستین پیش همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی: «تاریخ و تاثیر بیماری های همه گیر بر جوامع انسانی؛

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحویژه

کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند/ کارگاه آموزشی صلح و فلسفه برای کودکان (فبک)

بازدیدها: ۳۹کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند: 🟡 کارگاه آموزشی صلح و فلسفه برای

Read More