انجمن علمی مطالعات صلح ایران

گروه تخصصی زنان و صلح

انجمن در آئینه رسانه‌هاگروه تخصصی زنان و صلحمطالعات صلح

گزارشی از نشست علمی زنان و صلح پایدار  چگونگی نقش آفرینی زنان در پروسه صلح سازی و آموزش صلح پایدار

بازدیدها: ۱۸۱کارگروه زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران دکتر مریم جلالی/ دکتر رضا اسلامی / دکتر علی ملک

Read More