تشکیل “کارگروه زنان و صلح” انجمن علمی مطالعات صلح ایران

بازدیدها: ۴۱اولین جلسه “کارگروه زنان و صلح” انجمن علمی مطالعات صلح فعالیت رسمی خود را اردیبهشت ماه ۱۳۹۶آغاز کرد. اولین

بیشتر بخوانید