انجمن علمی مطالعات صلح ایران

یادداشت صلح

برترگروه تخصصی کتاب صلحگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

نگاهی به عملکرد سازمان ملل متحد در بکارگیری دیپلماسی پیشگیرانه

بازدیدها: ۱۷۵یادداشتی از دکترمریم خالقی نژاد، استاد دانشگاه و دبیر کمیته کتاب و صلح در انجمن علمی مطالعات صلح ایران

Read More
برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

نقش روانشناسی صلح در جلوگیری از خشونت (بخش اول)

بازدیدها: ۱۴۶یادداشتی از امیر هوشنگ میرکوشش دبیر علمی کمیته صلح و روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران روانشناسی

Read More