انجمن علمی مطالعات صلح ایران

برتر

برترگروه تخصصی کتاب صلحگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

نگاهی به عملکرد سازمان ملل متحد در بکارگیری دیپلماسی پیشگیرانه

بازدیدها: ۱۷۵یادداشتی از دکترمریم خالقی نژاد، استاد دانشگاه و دبیر کمیته کتاب و صلح در انجمن علمی مطالعات صلح ایران

Read More
برترخبرهاویژه

ثبت جهانی جشن یلدا، میراث فرهنگی مشترک ایران و افغانستان، در یونسکو / با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران

بازدیدها: ۷۰به دنبال رایزنی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران با انجمن علمی مطالعات صلح إیران درباره نیاز به

Read More
برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

نقش روانشناسی صلح در جلوگیری از خشونت (بخش اول)

بازدیدها: ۱۴۶یادداشتی از امیر هوشنگ میرکوشش دبیر علمی کمیته صلح و روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران روانشناسی

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحهمایش‌هاویژه

دومین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن مطالعات صلح ایران / صلح اجتماعی و خشونت علیه زنان در جوامع معاصر

بازدیدها: ۱۸۳🔵 دومین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن مطالعات صلح ایران 🔴 صلح اجتماعی و خشونت

Read More