انجمن علمی مطالعات صلح ایران

برتر

برترویژه

ابتکار امضای طومار برای ثبت شب یلدا/چله توسط ایران و افغانستان در مجموعه میراث فرهنگی ناملموس یونسکو

بازدیدها: ۱۰۴انجمن علمی مطالعات صلح ایران با هماهنگی های انجام شده با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از استادان، دانشجویان،

Read More
برترصلح اجتماعیکمیته صلح و ورزشگروه تخصصی یادداشت صلحویژهیادداشت صلح

ورزش و صلح می توانند به کاهش خشونت اجتماعی کمک کنند؟

بازدیدها: ۴۰یادداشتی از افسون حضرتی روزنامه نگار ورزشی، دبیر کمیته صلح و ورزش در انجمن علمی مطالعات صلح ایران  

Read More