انجمن علمی مطالعات صلح ایران

1402

1402برترسده قانون اساسی افغانستانگزارشویژه

گزارش مکتوب و تصویری نخستین همایش سده قانون اساسی در افغانستان

بازدیدها: ۵۰۰گزارش فشرده و تصویری از نخستین همایش «سده قانون اساسی افغانستان» نخستین همایش بین‌المللی «سده قانون اساسی»، با حضور

Read More
1402برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

گزارش نشست مشترک انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع گفتگوی ملی پاکستان

بازدیدها: ۱۵ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای نشست تخصصی «ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای» در

Read More
1402برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژه

جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان

بازدیدها: ۱۱۴نشست «جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان» در تاریخ چهارشنبه ٢۵ بهمن/دلو ١۴٠٢ در خانه اندیشه

Read More
1402برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحنشست‌هاویژه

گفتگوی علمی درباره:  ایران و پاکستان؛ زمینه های همکاری و توسعه منطقه ای

بازدیدها: ۱۲۸انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع گفتگوی ملی پاکستان برگزار می کنند گفتگوی علمی درباره: ایران و پاکستان؛

Read More