صلح عمومی؛ تمرین و تجاربی نو در کرامت و بزرگداشت سالمندان

بازدیدها: ۱۳کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری گروه سیاستگذاری

بیشتر بخوانید

معناشناسی خشونت؛ حمایت اخلاقی از شهروندان در دسترسی به صلح فراگیر و عمومی

بازدیدها: ۱۰کارگروه صلح، فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی ششمین پیش نشست همایش زنان و صلح اجتماعی / فقه، صلح اجتماعی و زنان

بازدیدها: ۲۱ششمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی با عنوان «فقه، صلح اجتماعی و زنان» توسط انجمن

بیشتر بخوانید

کارکرد انجمن های علمی برای صلح آفرینی در سطوح ملی و بین المللی

بازدیدها: ۱۰انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن علوم

بیشتر بخوانید

گزارش نشست تبیینی نو از حجاب قرآنی

بازدیدها: ۱۹در تاریخ پنج اردیبهشت ۱۴۰۲  استاد «امیرحسین ترکاشوند»، به دعوت کمیته دین پژوهی انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در

بیشتر بخوانید

گفتمان چند فرهنگی گرایی، رویه های دموکراتیک و ساختار دموکراسی

بازدیدها: ۷کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و کارگروه صلح، فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح

بیشتر بخوانید

پیام معاون فرهنگی نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان به مناسبت برگزاری مراسم بیست و دومین سالگرد شهادت فرمانده احمدشاه مسعود

بازدیدها: ۱۴۶شنبه ١٨ شهریورماه ١۴٠٢، به ابتکار انجمن علمی مطالعات صلح ایران، بنیاد شهید مسعود، پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، انجمن علمی

بیشتر بخوانید