انجمن علمی مطالعات صلح ایران

ویژه

برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحنشست‌های علمیویژه

راهکارهای مصالحه سیاسی و ایجاد صلح مثبت در مناسبات ایران و عربستان سعودی

بازدیدها: ۱۴۷کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایرا ن با همکاری موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار می

Read More
برترگروه تخصصی محیط زیست و صلحنشست‌های علمیویژه

حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها / سلسله نشست های حکمرانی آب در ایران

بازدیدها: ۱۶۶📔سلسله نشستهای حکمرانی آب در ایران (چالش ها و راهبردها) نشست نخست: 🔹حوضه آبریز هیرمند؛ چاه نیمه ها سخنرانان:

Read More
برترچند رسانه‌ایهمایش‌هاویژه

رسانه صلح، بستری برای گفتگو و کاهش خشونت جنسیتی / در پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی بررسی شد

بازدیدها: ۲۴۱پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی با موضوع «رسانه صلح و راهکارهای کاهش خشونت علیه

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحهمایش‌هاویژه

گزارش چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی با عنوان «تجربه زنان و صلح اجتماعی در گستره جهانی»

بازدیدها: ۲۶۵چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی در روز یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با همکاری انجمن ایرانی

Read More
برترگروه تخصصی زنان و صلحهمایش‌هاویژه

رسانه صلح و راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان / پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی

بازدیدها: ۲۹۷پنجمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری انجمن ایرانی

Read More