انجمن علمی مطالعات صلح ایران

ویژه

1402برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

گزارش نشست مشترک انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع گفتگوی ملی پاکستان

بازدیدها: ۲۰ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای نشست تخصصی «ایران و پاکستان؛ زمینه‌های همکاری و توسعه منطقه‌ای» در

Read More
1402برترگروه تخصصی مهاجرت و صلحویژه

جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان

بازدیدها: ۱۲۰نشست «جامعه شناسی مهاجرت؛ تجربه همزیستی مهاجران افغانستانی در آلمان» در تاریخ چهارشنبه ٢۵ بهمن/دلو ١۴٠٢ در خانه اندیشه

Read More