بیانیه مشترک ۱۳ نهاد علمی و فرهنگی ایران و افغانستان درباره ضرورت تقویت سازوکارهای همدلی میان جامعه میزبان و مهاجران در ایران

بازدیدها: ۷۴به نام خداوند جان و خرد بیانیه مشترک ۱۳ نهاد علمی و فرهنگی ایران و افغانستان درباره ضرورت تقویت

بیشتر بخوانید

صلح عمومی؛ تمرین و تجاربی نو در کرامت و بزرگداشت سالمندان

بازدیدها: ۱۳کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری گروه سیاستگذاری

بیشتر بخوانید

معناشناسی خشونت؛ حمایت اخلاقی از شهروندان در دسترسی به صلح فراگیر و عمومی

بازدیدها: ۱۰کارگروه صلح، فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی ششمین پیش نشست همایش زنان و صلح اجتماعی / فقه، صلح اجتماعی و زنان

بازدیدها: ۲۱ششمین پیش نشست همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی با عنوان «فقه، صلح اجتماعی و زنان» توسط انجمن

بیشتر بخوانید

اعلامیه ی مشترک کارگروه صلح، فلسفه و اخلاق انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

بازدیدها: ۱۹گسترش “علم صلح” و خدمت آن در مسیر “توسعه و توافق پایدار” در پاسداشت ۲۱ سپتامبر، روز بین المللی

بیشتر بخوانید

کارکرد انجمن های علمی برای صلح آفرینی در سطوح ملی و بین المللی

بازدیدها: ۱۰انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن علوم

بیشتر بخوانید

گزارش صوتی وبینار تبار شناسی اندیشه ی صلح در آرا و نظریه های سیاسی

بازدیدها: ۳۴وبینار «تبار شناسی اندیشه صلح در آرا و نظریه های سیاسی» توسط کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

بیشتر بخوانید