انجمن علمی مطالعات صلح ایران

برتر

1403برترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

مدرسه علمی تخصصی”شرق‌شناسی” (مطالعه ای بر گذشته، حال و آینده مشرق زمین)

بازدیدها: ۵۹💢انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات صلح ایران

Read More
1403اخباربرترگروه تخصصی روابط بین‌الملل و صلحویژه

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی بین المللی دیپلماسی صلح و سیاست چین در قبال مناطق همسایه

بازدیدها: ۶۴انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری دانشگاه نورث وست و انستیتو مطالعات بین المللی شانکسی در چین و

Read More
برترسده قانون اساسی افغانستانگزارشویژه

سخنرانی شجاع حسین محسنی در همایش سده قانون اساسی در افغانستان، تهران، ۱۵ اسفند/حوت ۱۴۰۲

بازدیدها: ۱۲۸در همایش سده قانون اساسی در افغانستان که در ۱۵ اسفند/حوت ۱۴۰۲ در تهران برگزار شد، شجاع حسین محسنی،

Read More