اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱ و جایگاه ضعیف اتاق های فکر در نظام تصمیم سازی و تدبیر کشور

بازدیدها: ۱۵۵مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی و بنیانگذار انجمن علمی مطالعات صلح ایران از اواخر جنگ تحمیلی، به دنبال تثبیت

بیشتر بخوانید

تغییر پذیری قوانین در آموزه های اسلامی: با تاکید بر قانون حجاب / یادداشتی از محمد منصورنژاد

بازدیدها: ۷۴یادداشتی از محمد منصورنژاد، دکترای علوم سیاسی، دبیر کمیته دین پژوهی و عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح

بیشتر بخوانید

تاریخ و تاثیر بیماری های همه گیر بر جوامع انسانی؛ تهدیدی علیه بقاء، سلامت و صلح اجتماعی

بازدیدها: ۱۰نخستین پیش همایش بین المللی زنان و صلح اجتماعی: «تاریخ و تاثیر بیماری های همه گیر بر جوامع انسانی؛

بیشتر بخوانید

اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند

بازدیدها: ۱۳سلسل نشست های اندیشه ورزان صلح نشست دوازدهم اندیشه صلح در ادبیات فارسی هند سخنران: دکتر اخلاق آهن استاد

بیشتر بخوانید