مراسم رونمایی از سایت جدید انجمن و نشست صلح و شاهنامه